Registerbeskrivning för Stiftelsen Näsdagens intressentgruppsregister

Personuppgiftsansvarig: Stiftelsen Näsdagen

Besöksadress: Radiogatan 5 B | 00240 Helsingfors

Postadress: PB 83 | 00024 Yleisradio

tfn (09) 1480 4153 | nenapaiva@nenapaiva.fi

Kontaktperson i registerärenden: Riina Paasio | verksamhetsledare | Stiftelsen Näsdagen

Registrets namn: Register över Stiftelsen Näsdagens intressentgrupper

Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Personuppgifter samlas in för att genomföra kund- och servicerelationen och Stiftelsen Näsdagens administration.  Uppgifterna användas bland annat för att delta i, hänvisa till och donera till kampanjen Näsdagen, till exempel för att möjliggöra privatpersoners, företags och sammanslutningars egna Näsdagen-insamlingar samt för leverans av kampanjmaterial och insamlingstillbehör.

Stiftelsen Näsdagen sörjer för att EU:s dataskyddsförordning, principerna för integritetsskydd samt annan lagstiftning som gäller personuppgifter följs. Uppgifterna behandlas omsorgsfullt och konfidentiellt. Personuppgifterna används i enlighet med gällande lagstiftning för kommunikation om kampanjen Näsdagen, utveckling av kampanjen och för statistiska syften. Den registrerade har rätt att förbjuda kommunikationen riktad mot honom eller henne. För att möjliggöra en kund- och servicerelation kan personuppgifterna också behandlas av en utomstående.

Registrets informationsinnehåll 

Registret kan innehålla följande uppgifter: den registrerades namn, bild, adress, telefonnummer, information om operatören, IP-adress och e-postadress. Den registrerades arbetsplats och/eller sammanslutningens uppgifter jämte kontaktinformation. Den registrerades arbetsuppgifter, arbetsbeskrivning och ansvarsområden.

Normala källor 

Uppgifter fås direkt av kunderna via telefon, e-post, elektroniska nätblanketter, textmeddelande, onlinedonationer och kampanjrelaterade anmälningsblanketter. Även nätverksevenemang som ordnas för kunderna utgör källor. E-postmeddelanden eller andra former av kontakt kan sparas för att utveckla kundservicen. Personuppgifter kan fås av organisationerna som levererar hjälpen från Näsdagen samt samlas in och uppdateras utifrån företags eller sammanslutningars offentliga webbplatser eller tillgängliga direktmarknadsförings- och beslutsfattarregister med hänsyn till den registrerades samtycken och i enlighet med lagstiftningen.

Normalt utlämnande av uppgifter 

Uppgifter lämnas ut endast med den registrerades samtycke eller i den omfattning som fastställs i lag.

Överföring av uppgifter till ett land utanför EU eller EES 

Personuppgifterna behandlas och sparas huvudsakligen inom EU- eller EES-området. Den personuppgiftsansvariga kan överföra uppgifter även till ett land utanför EU eller EES. Med anledning till exempel av det tekniska utförandet av behandlingen av uppgifter kan en del av uppgifterna i tjänsten även behandlas eller sparas utanför EU eller EES.

Principer för skydd av registret

A. Manuellt material: Stiftelsen Näsdagen sparar materialet konfidentiellt i ett låst rum.

B. Uppgifter som behandlas elektroniskt: Uppgifterna är tillgängliga endast med ett användarnamn och ett lösenord. De anställda vid Stiftelsen Näsdagen som behandlar personuppgifter har undertecknat ett sekretessavtal. Endast Stiftelsen Näsdagens anställda och anställda vid företag som handlar på uppdrag av Stiftelsen Näsdagen och för dess räkning har åtkomst till uppgifterna.

Lagringstid för uppgifterna

Den registrerades personuppgifter raderas när det med tanke på registrets syfte inte längre är nödvändigt att de behandlas eller när den registrerade själv begär att de raderas.

Rätt att granska och radera uppgifter

Användaren har rätt att få reda på vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i personregistret samt begära att uppgifter raderas. En begäran om att granska och radera uppgifter ska skickas till adressen nenapaiva@nenapaiva.fi

Stiftelsen Näsdagens övriga registerbeskrivningar

Stiftelsen Näsdagens dataskyddsprinciper

Registerbeskrivning för Stiftelsen Näsdagens nyhetsbrev

Stiftelsen Näsdagens registerbeskrivning för Facebook