Registerbeskrivning för Stiftelsen Näsdagens nyhetsbrev

Personuppgiftsansvarig: Stiftelsen Näsdagen 

Besöksadress: Radiogatan 5 B | 00240 Helsingfors 

Postadress: PB 83 | 00024 Yleisradio

tfn (09) 1480 4153 | nenapaiva@nenapaiva.fi

Kontaktperson i registerärenden: Riina Paasio | verksamhetsledare | Stiftelsen Näsdagen

Registrets namn: Stiftelsen Näsdagens nyhetsbrevsregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Personuppgifter samlas in för att möjliggöra en kund- och tjänsterelation, bland annat för att ge rätt att delta i kampanjen Näsdagen och donera pengar samt för kommunikation om långvarigt utvecklingssamarbete. Uppgifterna används till exempel för att möjliggöra medborgares, företags och sammanslutningars egna Näsdagen-insamlingar samt för att skicka kampanjmaterial. Stiftelsen Näsdagen sörjer för att EU:s dataskyddsförordning, principerna för integritetsskydd samt annan lagstiftning som gäller personuppgifter följs. Uppgifterna behandlas omsorgsfullt och konfidentiellt. Personuppgifterna används i enlighet med gällande lagstiftning för kommunikation om kampanjen Näsdagen, utveckling av kampanjen och för statistiska syften. Den registrerade har rätt att förbjuda kommunikationen riktad mot honom eller henne. För att möjliggöra en kund- och servicerelation kan personuppgifterna också behandlas av en utomstående.

Registrets informationsinnehåll 

Registret kan innehålla följande uppgifter: den registrerades namn, bild, adress, telefonnummer och e-postadress. Den registrerades arbetsplats och/eller sammanslutningens uppgifter jämte kontaktinformation. Den registrerades arbetsuppgifter, arbetsbeskrivning och ansvarsområden.

Normala källor 

Uppgifter fås direkt av kunderna via telefon och e-post samt med hjälp av elektroniska nätblanketter, kampanjrelaterade anmälningsblanketter och onlinedonationer. Även kundmöten samt nätverksevenemang som ordnas för kunderna utgör källor. Personuppgifter kan fås av organisationerna som levererar hjälpen från Näsdagen med hänsyn till den registrerades samtycken och i enlighet med lagstiftningen. E-postmeddelanden eller andra former av kontakt kan sparas för att utveckla kundservicen.

Normalt utlämnande av uppgifter 

Uppgifter lämnas ut endast med den registrerades samtycke eller i den omfattning som fastställs i lag.

Överföring av uppgifter till ett land utanför EU eller EES 

Personuppgifterna behandlas och sparas huvudsakligen inom EU- och EES-området. Den personuppgiftsansvariga kan överföra uppgifter även till ett land utanför EU eller EES. Med anledning till exempel av det tekniska utförandet av behandlingen av uppgifter kan en del av uppgifterna i tjänsten även behandlas eller sparas utanför EU eller EES. 

Principer för skydd av registret

A. Stiftelsen Näsdagen sparar manuellt material konfidentiellt i ett låst rum.

B. Uppgifter som behandlas elektroniskt: uppgifterna är tillgängliga endast med ett användarnamn och ett lösenord. De anställda vid Stiftelsen Näsdagen som behandlar personuppgifter har undertecknat ett sekretessavtal. Endast Stiftelsen Näsdagens anställda och anställda vid företag som handlar på uppdrag av Stiftelsen Näsdagen och för dess räkning har åtkomst till uppgifterna.

Rätt att granska och radera uppgifter 

Användaren har rätt att få reda på vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i personregistret samt begära att uppgifter raderas. En begäran om att granska och radera uppgifter ska skickas till adressen: nenapaiva@nenapaiva.fi

Stiftelsen Näsdagens övriga registerbeskrivningar

Stiftelsen Näsdagens dataskyddsprinciper

Registerbeskrivning för Stiftelsen Näsdagens intressentgruppsregister

Stiftelsen Näsdagens registerbeskrivning för Facebook