Näin lahjoituksesi auttaa maailmalla

Nenäpäivän avun vie perille luotettavasti yhdeksän suomalaista järjestöä, joiden pitkäkestoisilla kehitysyhteistyöhankkeilla tuetaan maailman kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Jokaisella järjestöllä on omat Nenäpäivä-hankkeensa, joilla tuetaan lasten koulunkäyntiä, edistetään terveyttä, huolehditaan riittävästä ravinnonsaannista ja luodaan turvallisia kasvuolosuhteita. Järjestöjen asiantuntemus takaa sen, että apu menee perille ja pienelläkin lahjoitussumma saadaan aikaan merkittäviä tuloksia.

koulutus.jpg

Koulutus

Koulutus on avain köyhyyden poistamiseen. Nenäpäivän tuella pyritään tarjoamaan mahdollisimman monelle lapselle pääsy kouluun, sillä luku- ja kirjoitustaito mahdollistaa paremman elämän. Etenkin tyttöjen koulunkäynti on paras tapa pysäyttää köyhyyden periytyminen ja ehkäistä esimerkiksi lapsiavioliittoja sekä teiniraskauksia.

Lahjoitusten turvin rakennetaan myös kouluja ja päiväkoteja. Kyläkoulut ovat tärkeitä erityisesti syrjäseuduilla, joilla pitkät etäisyydet estävät köyhien perheiden lasten pääsyn kouluun. Lisäksi lahjoitusten avulla järjestetään opettajankoulutusta ja kehitetään opintosisältöjä.

Lahjoituksilla tuetaan myös nuorten ammattiin opiskelua. Ammattikoulutuksen myötä nuorella on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen ja työhön, jolla voi turvata toimeentulon koko perheelle.

Näin lahjoituksellasi voidaan tukea esimerkiksi lasten koulunkäyntiä:

 • 5€ koulutarvikkeet lapsille
 • 20€ lukutaito lapselle
 • 30€ lapsi pääsee kouluun ja sosiaaliturvan piiriin
Rokotus.jpg

Terveys

Joka päivä 15 000 lasta kuolee ennen 5-vuotissyntymäpäiväänsä. Valtaosa heistä asuu kehitysmaissa ja menehtyy tauteihin, jotka olisi helposti ehkäistävissä – keuhkokuumeeseen, ripuliin, malariaan ja tuberkuloosiin. Nenäpäivän tuella lapsia rokotetaan ja lääkitään näitä tappavia tauteja vastaan sekä turvataan yhä useamman lapsen lääkäriin pääsy.

Lisäksi Nenäpäivän tuella äideille annetaan terveysneuvontaa, jonka avulla he pystyvät pitämään parempaa huolta lapsistaan ja itsestään. Avun ansioista pystytään ehkäisemään myös synnytykseen liittyviä vaaratilanteita.

Nenäpäivän lahjoitusten turvin kunnostetaan myös elintärkeitä puhtaan veden lähteitä ja parannetaan kotitalouksien vedensaantia. Näin edistetään myös hygieniatasoa ja vähennetään sairauksien leviämistä.

Konkreettisia asioita kohti parempaa terveyttä:

 • 5€ lääkkeet neljälle lapselle tappavia tauteja vastaan
 • 10€ apua aliravitsemukseen
 • 20€ äitiyspakkaus ensisynnyttäjälle
ravinto-1.jpg

Ravinto

Joka neljäs lapsi maailmassa kärsii aliravitsemuksesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vähäiset resurssit on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Nenäpäivän lahjoituksilla annetaan ihmisille tärkeää tietoa viljelystä ja välineitä esimerkiksi kasvimaiden perustamiseen.

Nenäpäivän tuella ihmiset saavat tietoa myös oikeanlaisista viljelymenetelmistä ja kotieläinten hoidosta. Hedelmäpuista, vihanneksista, sekä kananmunista, hunajasta ja vuohenmaidosta ihmiset saavat ravinnon lisäksi tuloja, jotka turvaavat perheiden elämää. Tarvittaessa Nenäpäivän lahjoitusten avulla tuetaan myös ihmisten välitöntä ravinnonsaantia.

Nenäpäivän tuella keinoja ja taitoja ruuan tuotantoon:

 • 10€pieni kasvimaa neljälle kotitaloudelle
 • 10€ siemenet ja työkalut kasvimaan perustamiseen
 • 20€ ravintoa kuukaudeksi köyhälle perheelle
Nenäpäivä-Jordaniassa.jpg

Turva

Epätasa-arvoinen kohtelu ja hyväksikäyttö rikkovat lasten oikeuksia. Lastensuojelutyötä ja lasten oikeuksien edistämistä tehdään Nenäpäivän lahjoitusten tuella monella tapaa. Esimerkiksi lainsäädäntöön pyritään vaikuttamaan niin, että se kieltäisi lapsityövoiman käytön ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikkialla maailmassa. Lisäksi Nenäpäivän tuella koulutetaan ja jaetaan tietoa, jolla parannetaan lasten oikeuksia ja hyvinvointia.

Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua töihin, naimisiin tai kadulle asumaan. Hyvinvoivat yhteisöt tarjoavat perustan turvalliselle lapsuudelle. Nenäpäivän tuella parannetaan myös aikuisten työoloja ja työehtoja sekä myönnetään pienlainoja, jotka helpottavat perheiden selviytymistä. Näin lasten ei tarvitse mennä töihin ja kantaa vastuuta perheen toimeentulosta. Lahjoitusten turvin perustetaan myös turvakoteja, joissa lapsista pidetään huolta.

Lahjoituksellasi voimme esimerkiksi tarjota turvaa:

 • 10€psyykkistä apua, jolla tuetaan lapsen selviytymistä
 • 10€ koulutusta seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi
 • 30€ tyttö pääsee turvaan silpomiselta

Näin Nenäpäivä tukee järjestöjen työtä maailmalla

Nenäpäivässä on mukana yhdeksän luotettavaa järjestöä. Nenäpäivänä kerätyillä varoilla tuetaan pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Keräystuotolla järjestöt edistävät lasten koulutusta, turvaa, terveyttä ja ravinnonsaantia.

Fida

Fida_logo_näyttöversio

Fida suuntaa Nenäpäivä-varat Itä-Afrikan ohjelmiinsa. Yhteistyömaita ovat Uganda, Burundi, Kenia ja Tansania. Ohjelmassa parannetaan viljelysmenetelmiä, koulutetaan yhteisöjä lapsen oikeuksista ja tasa-arvosta sekä tuetaan lasten koulunkäyntiä. Lisäksi varoja käytetään vammaisten lasten oikeuksien toteutumiseksi. 

Keniassa Fida toimii slummialueilla ja maaseutukylissä. Tavoitteena on, että lapset pääsevät edullisen ja laadukkaan kouluopetuksen sekä terveyspalveluiden piiriin. Lapsia suojellaan yhteisöllisillä lastensuojelualoitteilla. Terveysvalistuksen kautta ehkäistään teiniraskauksia. Ilmastonmuutoksesta kärsiviä perheitä autetaan soveltamaan uusia viljelymenetelmiä.

Tansaniassa edistetään kuukautisterveyttä ja seksuaalikasvatusta kouluissa, kirkoissa ja yhteisöissä. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta traumatisoituneille lapsille järjestetään psykososiaalista tukea henkilökohtaisesti, koulutusten sekä tapahtumien kautta. Lapsille järjestetään kouluopetusta tukevia kerhoja ja liikennekasvatusta. Köyhiä perheitä autetaan saamaan elantoa pienyrittäjyyttä tukemalla.

Ugandassa ohjelma tukee entisten lapsisotilaiden ammattikoulutusta ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten koulunkäyntimahdollisuuksia.  

Burundissa tuetaan vähemmistökansojen oikeuksien toteutumista, etenkin batwa-kansanryhmän lasten oikeutta koulutukseen. Köyhiä maaseudun perheitä autetaan ottamaan käyttöön nykyaikaisia viljelymenetelmiä. Lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia edistetään psykososiaalisen tuen, muun muassa kerhotoiminnan avulla.

Kirkon Ulkomaanapu

KUA_logo_suomi

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tukee Nenäpäivä-kampanjan lahjoituksilla lasten ja nuorten koulutusta hauraissa maissa. Koulutus on avainasemassa, kun tahdotaan ehkäistä syrjäytymistä ja nostaa ihmisiä köyhyydestä. Koulutus luo uskoa tulevaisuuteen kriisin tai konfliktin keskellä. Vuonna 2020 Kirkon Ulkomaanapu ohjaa Nenäpäivän varat Syyrian sotaa paenneiden lasten ja nuorten tukemiseen Jordaniassa sekä lasten luku- ja kirjoitustaitojen parantamiseen Ugandassa, ja vuodesta 2021 alkaen avustukset ohjataan Palestiinaan ja Ugandaan. 

Jordaniassa KUA tukee Syyriasta paenneita lapsia ja nuoria Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä sekä paikallisyhteisöissä Jordaniassa. Pakolaislaisleirien olosuhteet ovat karut. Myös yhteisöissä leirien ulkopuolella on vaikeaa, niukan toimeentulon ja vähäisten mahdollisuuksien vuoksi. Nenäpäivän tuella KUA järjestää muun muassa englannin ja IT-taitojen opetusta sekä tukee lasten ja nuorten hyvinvointia harrastustoiminnan, kuten sirkuskoulun, jalkapallon ja käsityöryhmien avulla.

Ugandassa hankkeen tavoitteena on parantaa oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa Mubenden alueen peruskouluissa. Tähän pyritään kouluttamalla opettajia Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimivan Opettaja ilman rajoja -verkoston tuella. Hankkeessa tuetaan oppilaiden kykyä seurata ja arvioida omaa oppimistaan sekä vanhempien osallistumista lasten koulunkäynnin ja lukutaidon kehittymisen tukemiseen. Hankkeessa korostetaan koko yhteisön roolia lasten oikeuksien kunnioittamisessa.  

Yksi koronapandemian seurauksista on ollut lapsiin kohdistuvan pahoinpitelyn yleistyminen myös Ugandassa. Vuonna 2021 keskitytään entistä enemmän lasten suojelun tukemiseen yhteisöissä ja kouluissa sekä psykososiaalisen tuen tarjoamiseen oppijoille ja opettajille.  Lapsia kannustetaan palaamaan kouluun ja jatkamaan opiskelua. Hygieniavalistusta ja sosiaalisten etäisyyksien ylläpitämistä jatketaan. 

Palestiinassa tuetaan vuodesta 2021 eteenpäin syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä edistävää hanketta. Monet palestiinalaislapset kärsivät psykososiaalisesta stressistä, sotilaalliseen miehitykseen liittyy jatkuva väkivallan uhka ja monilla perhellä on suuri huoli taloudellisesta toimeentulosta. Hankkeessa tunnistetaan yhteistyössä paikallisten koulujen kanssa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia, joille nimetään oma henkilökohtainen tukihenkilö.  Lisäksi lapsille järjestetään tukiopetusta, jotta näiden koulunkäynti ei keskeytyisi.   

Pelastakaa Lapset

pelastakaa lapset

Nenäpäivän varoin Pelastakaa Lapset tukee työtä kaikkein köyhimpien kotitalouksien ja lapsien auttamiseksi Intiassa ja Burkina Fasossa.

Intiassa järjestö suuntaa varat lapsilähtöiseen sosiaaliturvaan, tarkoituksena on vähentää äärimmäistä lapsiköyhyyttä ja parantaa lasten elinoloja: lapsityön määrä vähenee, koulutuksen tärkeydestä kerrotaan ja sosiaaliturvapolitiikka on lapsilähtöisempää.

Burkina Fasossa parannetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvointia Mouhoun, Hauts-Bassinssin ja Centre-Nordin alueilla. Tätä tehdään vahvistamalla paikallisia lastensuojelujärjestelmiä, jotta ne pystyisivät tunnistamaan ja huolehtimaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevista lapsista. Lisäksi Nenäpäivän tuella parannetaan perheiden ja yhteisöjen lastensuojeluvalmiuksia sekä lasten omaa kykyä suojella itseään mm. koulutuksen avulla.

Plan International Suomi

plan-international-300x114.png

Plan International Suomi suuntaa Nenäpäivän varat My Life ​-hankkeeseen Mosambikiin vuodesta 2021 alkaen, kun aikaisempien vuosien keräysvarat on suunnattu tyttöjen päivittäistä elämää parantavaan My Body. My Future. -hankkeeseen Etiopiaan. 

Mosambikissa hanke keskittyy vahvistamaan nuorten, erityisesti tyttöjen oikeutta päättää itse elämästään. Ohjelmassa koulutetaan teini-ikäisistä nuorista roolimalleja, jotka haastavat haitalliset perinteet, kertovat seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista lähipiirissään ja vaikuttavat yhteiskuntaan asenteiden muuttamiseksi. Ohjelmassa tuetaan nuorisoystävällisiä seksuaaliterveyspalveluita ja terveyskeskuksia. Seksuaaliterveyskasvatuksellista sisältöä tuotetaan paikallisradioon yhdessä nuorten kanssa.

Ohjelmassa tuetaan etäopetusta, kun kouluun ei poikkeustilanteessa pääse. Lisäksi tuetaan vanhempainneuvostoja, jotka yhdessä koulun edustajien kanssa muun muassa parantavat turvallisuutta ja hygieniaa sekä järjestävät ruokailuja koulussa. 

Etiopiassa ohjelma parantaa tyttöjen päivittäistä elämää samoin kuin heidän asemaansa ja arvoaan yhteiskunnassa. Ohjelma vahvistaa tyttöjen oikeuksia päättää omasta elämästään ja kehostaan. Yhteisöt, ovat kiinteästi mukana kaikissa hankkeen vaiheissa.

SASK

sask_yellow_rgb_small

Nenäpäivän tuella SASK edistää perheiden ja lasten hyvinvointia parantamalla kotiapulaisten työ- ja elinolosuhteita sekä oikeuksia Mosambikissa, Indonesiassa, Kolumbiassa ja Filippiineillä. Hankkeita on yhteensä kolme. 

Usein kotiapulaisina työskentelee nuoria tyttöjä ilman mitään turvaa tai tietoa oikeuksistaan. Kotiapulaisten työolojen parantumisella on suora yhteys heidän perheidensä ja lapsiensa elinolojen paranemiseen. Hankkeissa tehdyn työn tavoitteena on, että kotiapulaisten asema, oikeustietoisuus ja vaikuttamistyö paranee, mikä puolestaan johtaa parempiin ja turvallisempiin työ- ja elinolosuhteisiin.

Kolumbiassa SASK vaikuttaa lasten ja nuorten asemaan pienviljelijäyhteisöissä, jotta lapsityövoiman käyttö ja perheväkivalta vähenevät.

Kaikki hankkeet pyrkivät varmistamaan lapsille paremman tulevaisuuden parantamalla lasten, nuorten ja heidän perheidensä koulutusta, oikeuksia ja toimeentuloa. Päästäkseen köyhyydestä he tarvitsevat valmiuksia huolehtia omista oikeuksistaan yhteiskunnan jäseninä.

Solidaarisuus

KSS_logo_pysty_RGB@4x

Solidaarisuus suuntaa Nenäpäivän varat tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, erityisesti sukuelinten silpomisperinteen ehkäisemiseen Keniassa ja Somalimaassa sekä perheiden ruokaturvan parantamiseen Somalimaan haurailla alueilla.

Tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä olennaista on yhteisön voimaannuttaminen ja kouluttaminen, jotta haitallisista perinteistä ja niihin liittyvistä asenteista voitaisiin luopua. Solidaarisuuden työ keskittyy lasten, vanhempien, johtajien ja mielipidevaikuttajien kouluttamiseen silpomisen terveydellisistä, sosiaalisista ja psykologisista haitoista.

Solidaarisuus järjestää Keniassa tytöille ja pojille keskustelutuokioita, lasten leirejä ja kulttuuri- ja liikuntatempauksia, joissa välitetään tietoa silpomisen haitoista ikätasoon sopivalla tavalla. Silpomisen riskikuukausina järjestettävät leirit pitävät tytöt turvassa toimenpiteeltä. Myös lasten vanhemmille opetetaan leireillä silpomisen haitallisista seurauksista, jotta he sitoutuvat säästämään tyttärensä silpomistoimenpiteeltä. 

Solidaarisuus tekee töitä, jotta lapsilla ja perheillä olisi riittävästi ruokaa ja vettä kuivuudesta kärsivässä Somalimaassa. Solidaarisuus auttaa perheitä varautumaan ruoantuotantoa uhkaaviin katastrofeihin, kuten kulkusirkkoihin, tulviin ja kuivuuskausiin tarjoamalla koulutusta, kalustoa ja vedenkeruujärjestelmiä.

Suomen Lähetysseura

Lähetysseura_vaakalogo_RGB

Suomen Lähetysseura käyttää Nenäpäivän varat kolmeen eri hankkeeseen Nepalissa.

Hankkeista ensimmäisessä keskitytään lasten koulumielenterveyteen. Lähetysseura parantaa lasten koulu- ja kasvuympäristöä, jotta lasten mielenterveysongelmat vähenevät, yleinen hyvinvointi kasvaa ja koulunkäynti vakiintuu. Työtä tehdään yhteensä 140 hankekoulussa niin opettajien, vanhempien kuin lasten itsensä parissa. Esimerkiksi opettajia koulutetaan kuraattoreiksi ja opinto-ohjausta järjestetään kouluissa nyt ensimmäistä kertaa. Yhteistyö Nepalin opetusministeriön kanssa tähtää siihen, että tulevaisuudessa jokaisessa valtion koulussa olisi tarjolla mielenterveysneuvontaa. 

Toisessa Nepalin hankkeessa parannetaan kielivähemmistöihin kuuluvien lasten mahdollisuuksia äidinkieliseen opetukseen Länsi-Nepalissa. Näin lapsille voidaan mahdollistaa yhdenvertaiset oikeudet koulussa ja työelämässä menestymiseen. Äidinkielellä saatava opetus on tärkeää myös lasten kulttuurisen identiteetin säilymiselle. Hankkeessa kehitetään Kham Magar -kielistä oppimateriaalia peruskoulun alaluokkien käyttöön sekä juurrutetaan lapsiystävällisiä opetus- ja kasvatusmenetelmiä. 

Kolmannessa Nepalin hankkeessa tuetaan Dhadingin alueen syrjittyjen vähemmistöjen ja etnisten ryhmien oikeutta terveyteen, ravintoon ja puhtaaseen ympäristöön. Erityisesti keskitytään naisten ja lasten terveydentilan parantamiseen. Työ pitää sisällään esimerkiksi terveys- ja hygieniakoulutusta, naisryhmätoimintaa toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi sekä käymälöiden rakentamista. Työn ansiosta myös turvalliset synnytykset lisääntyvät sekä perheväkivalta ja lapsiavioliitot vähenevät. 

Suomen Punainen Risti

Punainen risti

Suomen Punainen Risti (SPR) suuntaa Nenäpäivässä kerättyjä varoja yhteisöperustaisiin ohjelmiin Burundiin ja Tadzikistaniin.

Maailman köyhimpiin maihin lukeutuvassa Burundissa rakennetaan yhteisötila Muyingan kylään. Tilan yhteyteen rakennetaan kuivakäymälöitä, sadeveden keruujärjestelmä ja käsienpesupisteitä. Tilassa järjestetään koulutuksia terveydestä ja hygieniasta, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, seksuaaliväkivallasta sekä lasten oikeuksista. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti vapaaehtoisille, kylätoimikunnalle, opettajille, nuorille, lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tavoitteena on, että koulutukset edistävät lasten osallistumista koulunkäyntiin. Vapaaehtoiset tiedottavat myös kuukautishygieniasta ja tytöille tarjotaan kestositeitä, jotta heidän koulunkäyntinsä ei estyisi.  

Tadzikistanissa koulutetaan vapaaehtoisia ja opettajia levittämään yleisimpiä sairauksia ehkäisevää terveys- ja hygieniatietoa vuoristoyhteisöissä. Painotus on tarttuvien tautien ehkäisyssä. Tavoitteena on, että ihmiset, varsinkin lapset, sairastuisivat vähemmän esimerkiksi ripulitauteihin, joita maassa esiintyy paljon likaisen veden ja heikon sanitaation takia. Ohjelmassa rakennetaan myöhemmin myös vesijärjestelmiä sekä vessoja puhtaan veden saamiseksi ja hygienian parantamiseksi. Koulujen kunnolliset wc-tilat ja käsienpesumahdollisuudet ehkäisevät tautien leviämistä. Kuukautishygieniatiedon levittäminen ja koulujen asianmukaiset wc-tilat helpottavat tyttöjen koulunkäyntiä.    

Unicef Suomi

UNICEF_Logo-1024x256.png

Suomen UNICEF ohjaa Nenäpäivävarat WASH vesi- ja sanitaatio -ohjelman tukemiseen Ugandassa.

Varoilla rakennetaan lapsiystävällisiä vessoja ja käsienpesupisteitä kouluihin ja terveysasemille. Samalla paikallisia yhteisöjä, terveyskeskusten henkilökuntaa sekä lapsia opastetaan hyvän hygienian tärkeydestä sekä vesipisteiden ja käymälöiden ylläpidosta. Tavoitteena on tehdä kouluista ja terveyskeskuksista lapsille terveellisiä ja tasa-arvoisia paikkoja.

Comic Relief

comicrelief_1

Nenäpäivää tehdään Suomessa brittiläisen Comic Reliefin Red Nose Day -lisenssillä. Nenäpäivän lisenssimaksun turvin Comic Relief auttaa lapsia kehitysyhteistyöprojekteillaan Afrikassa.

Työ tähtää erityisesti lapsikuolleisuuden vähentämiseen – Comic Reliefin ansiosta yhä useampi lapsi saa paremman alun elämälleen ja saa mahdollisuuden juhlia viisivuotissyntymäpäiväänsä.