Så här hjälper din donation

Nio pålitliga finländska organisationer ser till att hjälpen som samlats in på Näsdagen kommer fram. Organisationerna driver långvariga utvecklingssamarbetsprojekt för att stödja världens mest utsatta barn i Asien, Afrika och Sydamerika. Varje organisation har sina egna Näsdagsprojekt vars mål är att stödja barnens skolgång, främja deras hälsa, sörja för att de får tillräckligt med näring och skapa trygga uppväxtmiljöer. Organisationernas expertis garanterar att hjälpen kommer fram och även en liten summa leder till betydande resultat.

opetusvälineet-Nenäpäivä-1.jpg

Utbildning

Utbildning är nyckeln till att avskaffa fattigdom och med Näsdagens hjälp kan allt fler barn börja skolan. Att barnen lär sig att läsa och skriva kan förändra hela deras liv. Särskilt för flickor är utbildning det bästa sättet att förhindra att fattigdomen går i arv. Utbildning skyddar flickor mot barnäktenskap och förebygger tonårsgraviditeter – i skolorna får barnen lära sig att försvara sina rättigheter.

Det är viktigt att barnen får undervisning av hög kvalitet. Pengarna som samlats in på Näsdagen används för att utbilda lärare, utveckla studieinnehållet och stödja undervisning på barnens eget modersmål.

Med donationerna stöds också ungas yrkesstudier. Yrkesutbildning skapar förutsättningar för de unga att få en bättre framtid och ett arbete som kan trygga hela familjens uppehälle.

Så här kan din donation stödja till exempel barnens skolgång:

 • 5€ skolmaterial för barnen
 • 20€ läskunnighet för ett barn
 • 30€ ett barn får börja skolan och får social trygghet
rokotus-Nenäpäivä-1.jpg

Hälsa

Varje dag dör 15 000 barn som ännu inte fyllt 5 år. Största delen av dessa barn bor i ett utvecklingsland och dör av sjukdomar som enkelt skulle kunna förebyggas – lunginflammationen, diarré, malaria och tuberkulos. Med Näsdagens hjälp blir barnen vaccinerade och får medicin mot dessa dödliga sjukdomar. Allt fler får dessutom tillgång till läkarhjälp.

Med Näsdagens hjälp ges också hälsorådgivning till barnens föräldrar så att de bättre kan ta hand om sina barn och sig själva. På detta sätt kan risker som är förknippade med förlossning förebyggas.

Donationerna på Näsdagen används också för att sanera livsviktiga källor med rent vatten, förbättra hushållens vattentillförsel och renhållning – allt detta förebygger spridningen av smittsamma, och ofta dödliga, sjukdomar.

Konkreta åtgärder som främjar hälsan:

 • 5€  två insektnät som skyddar barnen mot malaria
 • 10€ 15 barn kan vaccineras mot dödliga sjukdomar
 • 20€ 20 000 liter rent vatten
ravinto-1.jpg

Näring

Vart fjärde barn i världen lider av undernäring. Klimatförändringen påverkar redan nu de mest utsatta människorna och de knappa resurserna måste utnyttjas så effektivt som möjligt. Donationerna på Näsdagen används för att ge människorna viktig information om hållbar odling och redskap till exempel för att anlägga trädgårdsland.

Näsdagen bidrar också till att människorna får lära sig rätta odlingsmetoder och husdjursskötsel.  Fruktträd, grönsaker, ägg, honung och getmjölk ger människorna förutom näring även inkomster som tryggar familjernas liv. Om hungersnöd hotar kan vi med donationerna på Näsdagen också stödja människornas direkta tillgång till näring.

Näsdagen bidrar till metoder och färdigheter för livsmedelsproduktion:

 • 10€  frön och redskap för att anlägga ett trädgårdsland
 • 10€ hjälp för att åtgärda ett barns undernäring
 • 20€ direkt stöd för att hjälpa en familj att klara sig
Nenäpäivä-Jordaniassa.jpg

Trygghet

Ojämlikt bemötande och utnyttjande kränker barnens rättigheter. Barnen skyddas och barnens rättigheter främjas på många olika sätt med Näsdagens hjälp. Vi strävar efter att påverka lagstiftningen så att till exempel användningen av barnarbetskraft, barnäktenskap och könsstympning av flickor ska förbjudas i hela världen. Dessutom ger vi utbildning och förmedlar information som förbättrar barnens rättigheter och välbefinnande.

Inte ett enda barn borde tvingas att arbeta, gifta sig eller bo på gatan. Donationerna på Näsdagen bidrar till att allt fler barn får den omsorg de behöver.

Välmående samhällen skapar grunden för en trygg barndom. Med Näsdagens hjälp förbättrar vi också de vuxnas arbetsförhållanden och beviljar mikrolån som hjälper familjerna att klara sig. Då behöver barnen inte arbeta och ansvara för familjens uppehälle. Donationerna används för att driva skyddshem där barnen får omsorg.

Med din donation kan vi till exempel ge följande former av trygghet:

 • 10€psykisk hjälp som hjälper barnet att klara sig
 • 10€ utbildning som lär barnet att försvara sina rättigheter
 • 30€ en flicka kan undgå könsstympning

Så här stöder Näsdagen organisationernas arbete globalt

Nio pålitliga organisationer deltar i Näsdagen. Med pengarna som samlas in på Näsdagen stöds det långvariga utvecklingssamarbetet i Afrika, Asien och Sydamerika. Med intäkterna från insamlingen främjar organisationerna barnens utbildning, trygghet, hälsa och tillgång till näring.