Finska Missionssällskapet

31.10.2016

Goda nyheter: Näsdagen stödde under år 2015 Finska Missionssällskapet barns, mammors och samhällens välfärd i Nepal. Läs sammandraget!

Inom projektet stödde man sårbara gruppers, såsom etniska minoriteteters, lågkastiga och handikappade barns möjligheter till grundutbildning. Dessutom stöddes mentalvårdsprojekt i skolorna samt verksamheten i kvinnogrupper. Projektet omfattade omkring 15 700 mänskor, dvs. 5000 familjer.

223 lärare fick utbildning i barnvänliga undervisningsmetoder och omkring 5800 skolelever omfattades av dem, Frånvaron bland eleverna har minskat och allt färre stannar på klassen. Studieresultaten har blivit bättre.

Finska Missionssällskapet arbetade också för att utveckla samhällena. Målet för arbetet är att förbättra den ekonomiska och sociala ställningen för de jordlösa familjerna och familjer som hör till de lägre kasterna samt skapa förhållanden, där barnen kan lösgöra sig från den onda cirkel fattigdom och diskriminering utgör. Projektet stödde 3076 barn i deras skolgång.

Sammanlagt 118 kvinnogrupper med cirka 6600 medlemmar fungerade inom fem projektregioner. Grupperna fick undervisning i bashälsovård, förlossningsförberedelse samt ekonomiska frågor. I dag känner kvinnorna till hur viktigt det är med regelbundna undersökningar av moderns hälsa under graviditeten. De flesta bybor föder nu sina barn i hälsocentraler. Inte ett enda dödsfall bland mammorna och barnen under förlossningen har rapporterats efter att projektet startade.

Tack för att du stöder vårt arbete för världens barn!

Nettointäkterna från Näsdagsinsamlingen fördelas årligen mellan de nio organisationer som deltar i Näsdagsstiftelsens verksamhet. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands UNICEF, Kyrkans utlandshjälp, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen, Plan International Finland, Fida International, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK och Finska Missionssällskapet oförtröttligt för att stöda världens barn där hjälpen behövs mest. Med hjälp av Näsdagen får barn runt om i världen möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

#näsdagen är aktuell #justnu

Här kan du donera till Näsdagen!

Aktuellt