Stiftelsen Näsdagens infomationsregister

 

Registeransvarig
Siftelsen Näsdagen | Radiokatu 5B | 00240 Helsinki | tfn. (09) 1480 4153 | [email protected] 

Kontaktperson i registerärenden
Riina Lipponen | Executive Director | Stiftelsen Näsdagen

Registrets namn
Stiftelsen Näsdagen informationsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter samlas in för att informera om Näsdagen-kampanjen. Informationen används bl.a. inom informationsutdelning, i nyhetsbrevförsändelser och i sändandet av kampanjmaterial.
Stiftelsen Näsdagen tar hand om att följa principerna om integritetsskydd och att följa personuppgiftslagen. Informationen behandlas skötsamt och med pålitlighet.
Personuppgifterna används enligt den då ikraftvarande lagstiftningen i Näsdagen-kampanjens informering, i utvecklandet av kampanjen och i statistiska syften. 
Den registrerade har rätt att förbjuda till honom eller henne riktad marknadsföring bara gällande media eller också helt och hållet.

Registrets informationsinnehåll
Registret kan innehålla följande information: den registrerades namn, adress, telefonnummer samt e-post.
Den registrerades arbetsplats och/eller föreningens information med kontaktuppgifter. Den registrerades arbetsuppgifter, befattningsbeskrivning samt ansvarsområden.

Lagbundna informationskällor
Information fås från kunderna direkt per telefon, e-post, samt via Internet-formulär, kampanjens anmälningsformulär och från partner JM Tieto Kauppalehti.
Som informationskälla fungerar även nätverknings-tillfällen som arrangeras för kunderna. E-post-meddelandena kan sparas för att utveckla kundservicen.
Personuppgifter kan även samlas in och uppdateras via direktmarknadsföring- och beslutsfattarregister, enligt den registrerades samtycke och lagstiftningen.

Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter
Information utlämnas till vederbörande bara om den registrerade samtycker eller enligt i lag bestämd andel.

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES
Personuppgifter sänds ej över till stater utanför EU eller EES.

Principer för skydd av registret
A. Manuellt material: 
sparas konfidentiellt av Stiftelsen Näsdagen i ett låst rum.
B. Information som behandlas elektroniskt (IT):
informationen nås bara med ett användarnamn samt lösenord. Parterna som behandlar personuppgifterna i Stiftelsen Näsdagen har skrivit under ett tystnadspliktsavtal. Endast Stiftelsen Näsdagen och företagar som arbeter på uppdrag av Sitftelsen Näsdagen och för Stiftelsen Näsdagens räkning har rätt att använda informationen.

Rätt till insyn
Var och en har rätt att få granska vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats
i personregistret. Granskningsönskan bör skickas till adressen: [email protected]